การอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก ณ รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านสังคมและมิติ ด้านสุขภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


Share: