การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 มีนาคม 2564)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เป็นวิทยากรในการอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ถูกต้อง น่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัล ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ต่อไป


+2


9ศิริพร สุขสบาย, จร๊ะเอ๋ ไคเอ่ย และคนอื่นๆ อีก 7 คน

แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์


Share: