การอบรม”ชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase) วันที่ 2 ประเด็นการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันชุดเครื่องมือคัดกรองและส่งต่อ จัดโดยองค์กร UNHCR ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการอบรม”ชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase) วันที่ 2 ประเด็นการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันชุดเครื่องมือคัดกรองและส่งต่อ จัดโดยองค์กร UNHCR ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุงสุด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 18 จังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ


Share: