การอบรมชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการอบรมชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase) วันที่ 1 ประเด็นทบทวนการคัดกรองและส่งต่อ กลุ่มเปราะบาง และเคล็ดลับในการสื่อสาร จัดโดยองค์กร UNHCR ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุงสุด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 18 จังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: