การอบรมการใช้ระบบ KTB Corperate Onlineผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบ KTB Corperate Onlineผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีปฎิบัติในการรับจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก จากเงินสดและเช็คเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: