การอบรมการใช้ระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565โดยอบรมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZoomMeeting

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565โดยอบรมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZoomMeeting ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: