การสนับสนุนกิจกรรมพม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) ตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข (16 มีนาคม 2564)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก รับมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค
จากมูลนิธิลิฟวิงเชิร์ชออฟก็อด เเละแมคโคร แม่สอด โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมรับมอบ เพื่อนำของใส่ในตู้ พม.ปันสุข ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยหน่วยงานที่นำของมามอบ เป็นเครือข่ายคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR) เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมพม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) ตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Share: