การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการสวัสดิการส่ังคม เรื่อง”บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและการจัดสวัสดิการให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดตาก (31 ก.ค. – 2 ส.ค. 63)


Share: