การรับข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ประจำปี 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบให้นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการรับข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ประจำปี 2564จาก ประธานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตาก (นายบุญเลิศ แป้นพงษ์) พร้อมทั้งมอบเหรียญกล้าหาญให้กับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จำนวน 10 ราย


Share: