การประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสายประทีปชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference โดยที่ประชุม ได้รับทราบข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหลักการ คือ พิจารณากรอบแผนงาน/โครงการเดิม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายนำทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือกรมทุกกรม สามารถช่วยคิดช่วยหาแนวทาง เป็นที่ปรึกษาโดยงบเงินกู้ต้องเห็นผลทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนด้วย โอกาสนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและหารือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจังหวัดตากมีลักษณะโครงการ ที่เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะสำคัญ4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า , ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร , เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนสำหรับกรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก มีกุล่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการที่มาจากองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐในจังหวัด จะต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินของจังหวัดส่วนร่างกรอบวงเงินของจังหวัดตาก มีจำนวน 174,838,946 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอพิจารณาเสนอแผนงานโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและโควิด-19 และพื้นที่ที่เตรียมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว เช่น อำเภออุ้มผาง โดยการเสนอแผนงานโครงการดังกล่าวต้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ เช่น การทำประชาคม ขณะที่ภาคเอกชนสามารถเสนอแผนงานโครงการ ผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกัน


Share: