การประชุมเชิงวิชาการการดูแลระยะยาว ครั้งที่ 2 LTC Forum 2021 “LTC เดินหน้าฝ่า COVID-19”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการการดูแลระยะยาว ครั้งที่ 2 LTC Forum 2021 “LTC เดินหน้าฝ่า COVID-19” ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ความสำเร็จ และสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ระบบบริการสุขภาพในการจัดบริการการดูแลระยะยาว (Long-Term Care) ครั้งที่ 1 : COVID-19 กับระบบ LTC เขตเมือง(วิเคราะห์บาดแผลที่ COVID-19 ก่อไว้กับระบบ LONG-TERM เขตเมืองและร่วมมองไปข้างหน้า เยียวยาบาดแผล ปิดจุดอ่อน และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิทยากรครั้งนี้ โดยคุณคริส โปตระนันทน์ อาสาเส้นด้าย,คุณอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุและคุณวรรณา งามประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


Share: