การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม รุ่น 2 (ภาคเหนือและภาคใต้) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิค (Zoom Meeting) (31 ก.ค. 63)


Share: