การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกอ.รมน. จังหวัดตาก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกอ.รมน. จังหวัดตาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในการนี้ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน เพื่อดำเนินการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือการบูรณาการที่เป็นเอกภาพและเป็นระบบด้วยการสร้างความตระหนักรู้ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของแรงงานต่างด้าว ในทุกมิติ ซึ่งมีเป้าหมายนำไปสู่การปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสู่ระดับ Tier 2 ในปีต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีความตระหนักรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป


Share: