การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านระบบ VTC (Google Meet)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านระบบ VTC (Google Meet) ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565ในการนี้ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทราแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นภารกิจที่จะต้องบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย หากมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เกิดความสงบสุขในสังคมประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางบริหารจัดการองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือที่เป็นเอกภาพและเป็นระบบ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของแรงงานต่างด้าว ในทุกมิติ ซึ่งมีเป้าหมายนำไปสู่การปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสู่ระดับ Tier 2 ในปีต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีความตระหนักรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป


Share: