การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือน (วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564)

วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางพัชรี อายะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แก่ ผู้บริหารกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


+2


3Pada Prapha, Chonlada Mekborisut และอีก 1 คน


Share: