การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ….) พ.ศ….. ผ่านระบบ Video Conference (1 มี.ค. 64)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ….) พ.ศ….. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด

Share: