การประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 (11 ก.พ. 64)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ คนพิการปี 2563 จำนวน 40 แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการนิเทศติดตามการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ในปีงบประมาน 2563

Share: