การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก ครั้งที่ 2 (8 ธ.ค. 63)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม 1300 จังหวัดตาก ครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนการบริหารจัดการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก ในภาพรวมทีม One Home ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา โดยมีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ผู้แทนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home เข้าร่วมประชุม ประเด็นสำคัญประกอบด้วย
🔴แจ้งกลไกการบริการจัดการ ขับเคลื่อนโดยคณะทำงานปฏิบัติการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก
🔴การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
🔴สถิติการให้บริการ 1300 ประจำเดือน
🔴ให้ความเห็น เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก
🔴นัดหมายการประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ One Home เรื่องสวัสดิการสำหรับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม 2563
🔴มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563

Share: