การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ในทุกมิติ (8 ก.พ. 64)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าพบนายสีคาร คำแยง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา รองนายก อบต.ด่านแม่ละเมา กำนันตำบลแม่ละเมา และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร อปท. พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ในทุกมิติ และร่วมกำหนดองค์ประกอบคำสั่งคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเมา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Share: