การประชุมหารือการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)ผ่านระบบ Video Conference (10 ก.พ. 64)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหารือการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)
ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ
และ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาการรองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ TPMAP ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: