การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 (15 ต.ค. 63)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: