การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เรื่อง โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือน (16 มีนาคม 2564)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เรื่อง โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง
รายครัวเรือน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก, ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือข้อมูลการบูรณาการจัดทำข้อมูลกลุ่มคนเปราะบาง แผนการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: