การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. One Home จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 และนางสาวจิราพร คำพุฒ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. One Home จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ผู้แทนผู้อำนวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมฯ โดยในที่ประชุมได้หารือและพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เครือข่ายมีความเข้มแข็งกำหนดขอบเขตในการศึกษาตำบลสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในที่ประชุมมีมติเลือกพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ศึกษาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: