การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก, ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ : วิเคราะห์ข้อมูล จากระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าด้วยโปรแกรม TPMAP และการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก

Share: