การประชุมวางแผนขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ บ้านขุนแม่เหว่ย (แม่ปอคี) ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมวางแผนขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ บ้านขุนแม่เหว่ย (แม่ปอคี) ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetingเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนชาติพันธุ์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: