การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2564 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (18 มีนาคม 2564)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2564 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และประสานงานระดับจังหวัดตาก เข้าร่วมรับฟัง
และกำหนดแผนการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ของจังหวัดตาก ต่อไป

Share: