การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบที่ 2 ประจำปี 2563 (29 – 30 ก.ค. 63)


Share: