การประชุมพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดตาก ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) (3 ก.พ. 64)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมการประชุมพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดตาก ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยการประชุมมีการนำเสนอเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านการพัฒนางานสหวิชาชีพ หารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนางานสหวิชาชีพของจังหวัดตากเพื่อเชื่อมโยงกลไกการทำงานร่วมกัน และแนวทางการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมแบบบันทึกการจัดการรายกรณี ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำงานของกลไกในระดับจังหวัด ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: