การประชุมบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นำโดยนางสาวจิราพร คำพุฒ
เพื่อร่วมกันวางแผนงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดตาก ในภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยเน้นการ
บูรณาการงานร่วมกัน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นต้น ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ของจังหวัดตากครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เน้นย้ำในเรื่องของฐานข้อมูลผู้ยากไร้ ให้มีการจัดเก็บตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผนช่วยเหลือ ต่อไป

Share: