การประชุมทางไกล (Video Conference) การชี้แจ้งแนวทางการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564 ผ่าน Zoom Meeting (18 มีนาคม 2564)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การชี้แจ้งแนวทางการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ประจำปี 2564 ผ่าน Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งงของครอบครัว ประจำปี 2564
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง การวิเคราะห์ การแปลผล และการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: