การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ”Thailand’s Digital Government Strategies: Revisiting the Past and Reshaping the Future” ถ่ายทอดสดทาง Facebook

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ”Thailand’s Digital Government Strategies: Revisiting the Past and Reshaping the Future” ถ่ายทอดสดทาง FacebookDGA Thailand และ YouTube DGA Thailand เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เพื่อนำมาถอดบทเรียนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นเวทีสำหรับวิทยากาผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ต่อไป


Share: