การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Web Conference (วันที่ 5 มีนาคม 2564)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
มอบหมายให้ นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้
โดยมีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
1.การขับเคลื่อนงาน อพม.ประจำปี 2564
– การอบรม อพม.ใหม่
– การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
– การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.การพิจารณา อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี
3.การฝึกอบรม อพม.ใหม่ โดยการปฏิบัติงานจริง (On the training)
4.ร่างระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย อพม.พ.ศ………..
5.การรายงานผล อพม.ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Share: