การประชุมชี้แจงการใช้สมุดพกครอบครัว ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting (17 มีนาคม 2564)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมาย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมชี้แจง
การใช้สมุดพกครอบครัว ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องให้คำปรึกษา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นวิทยากรในการชี้แจงการใช้สมุดพกครอบครัว

Share: