การประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting (5 ก.ค. 64)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการชี้แจงการใช้ระบบ ดังกล่าว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: