การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565) มติที่ประชุมเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้ 1. เห็นชอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 32 ราย จำนวนเงิน 1,455,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 6 ศูนย์ เป็นเงิน 678,568.- บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 3. เห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2565 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1) การพิจารณากลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3พ.ศ. 2560 – 2565 (ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 150,000.- บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2) การพิจารณากลั่นกรองโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา สตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 3) การพิจารณากลั่นกรองโครงการการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 4) การพิจารณากลั่นกรองโครงการสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: