การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (29 มีนาคม 2564)

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดตาก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ชั้น 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ มีสาระสำคัญในการอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 47,2. อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย, 3 โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำจังหวัด จำนวน 1 แห่ง, 4. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงิน สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 ศูนย์
5. การพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 4 แห่ง 11 หลัง
– ประเภทที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง 4 หลัง
– ประเภทที่ 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เสนอโครงการ ในภาพรวมของจังหวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป จำนวน 3 แห่ง จำนวน 7 หลัง
6. ขอขยายระยะเวลาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก (เพิ่มเติม)
ภายในวงเงินอนุมัติ 1,542,591 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)และโครงการจัดทำหลังคาที่จอดรถสำหรับคนพิการและ
รางระบายน้ำ ภายในวงเงิน 285,470 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ภายในวันที่ 30กันยายน 2564

Share: