การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (12 มีนาคม 2564)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้มีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารับรองมูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยที่ประชุมมีมติรับรองมูลนิธิ จำนวน 1 แห่ง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ คือ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
ชมรมจิตอาสาเมืองแม่ปะ และเครือข่ายอาสาสมัครคัดแยกเพชรพลอย (ขยะบุญ) ชุมชนบ้านหนองหลวง

Share: