การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 9 มีนาคม 2564)

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ร่วมด้วยคณะอนุกรรมกาฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยก่อนเข้าประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เยี่ยมชมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
หลังจากนั้น ได้เข้าประชุมเพื่อรับทราบ การแต่งตั้งรองประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก และการตั้งแต่งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวอำเภอ รายงานผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว จังหวัดตาก ประจำปี 2563 รวมถึงรับทราบสถิติด้านครอบครัวจังหวัดตาก และการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ปี 2564 โดยการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว, การจัดสมัชชาครอบครัว วันครอบครัว อีกทั้งรายงานการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินกิจกรรมตามแผน เพื่อแจ้งผลการดำเนินในการประชุมครั้งต่อไป

Share: