การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายภายในกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
จำนวน ๘ ราย ผลการพิจารณา มติที่ประชุมพิจารณา ยกคำขอ จำนวน 4 ราย ชะลอ จำนวน 1 ราย และอนุมัติจ่าย จำนวน ๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,350 บาท

Share: