การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (22 ก.พ. 64)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก
ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก มีรายละเอียดการอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 26 ราย แบ่งออกเป็นคนพิการ จำนวน 16 ราย เป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 10 ราย
2. อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 6 ราย แบ่งออกเป็น คนพิการ จำนวน 5 ราย เป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ราย
3. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 องค์กร 3 โครงการ
4. อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ดังนี้ ประเภทที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 แห่ง 18 หลัง,
ประเภทที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 แห่ง 6 หลัง
5.ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและขยายระยะเวลาการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

Share: