การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จังหวัดตากครั้งที่ 1/2563 (26 พ.ย. 63)

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางวันสงกรานต์ เจียมศิริ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จังหวัดตากครั้งที่ 1/2563 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งในที่ประชุมได้ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ปี 2562 จังหวัดตาก เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือน ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายจังหวัดตาก รวมทั้งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: