การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ) มติที่ประชุมเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้1.เห็นชอบการกู้ยืมเงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 2,910,000.- บาท 2.เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 8 ศูนย์ 8 โครงการจำนวนเงิน 216,067.- บาท 3.เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 องค์กร 6 โครงการจำนวนเงิน 220,346.- บาท 4.เห็นชอบโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 10 แห่ง 11 หลัง จำนวนเงิน 340,000.-บาท


Share: