การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ 3 จังหวัด
(จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีข้อสั่งการให้ทั้ง 3 จังหวัดดำเนินการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ต่อหัวประชากร/คน/ปี แหล่งที่มาของรายได้
กลุ่มเป้าหมาย อาชีพ รวมทั้งแนวทางการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น ต่อหัว 500 บาท การประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันรับทราบแนวคิดการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) ที่แสดงถึงความสามารถหรือศักยภาพในการสร้างรายได้ของจังหวัดตากเฉลี่ยต่อคนรวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดรายสาขา และภาพรวมของจังหวัดตาก จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากฐานข้อมูลของสำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561 (ซึ่งจังหวัดตากมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
อยู่ที่ 99,062 บาท/คน/ปี) ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่แนวทางการวางแผนการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น ต่อหัว 500 บาทและประธานได้สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อใช้วางแผนการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพื่อขึ้นต่อหัว 500 บาท มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สนับสนุนข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี (2557 – 2561) แยกเป็นรายอำเภอ
ดังต่อไปนี้ 1. จำนวนผู้พิการที่กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการฯ ไปประกอบอาชีพ, 2. จำนวนผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการฯ ไปประกอบอาชีพ, 3. จำนวนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ
ประกอบอาชีพ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Share: