การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ “กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (10 มีนาคม 2564)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ “กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 โดยในที่ประชุมรับทราบ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตากประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนบูรณาการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก)
และเกณฑ์วงเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาให้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย
• ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก จำนวน 1 โครงการ
• ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด จำนวน 1 โครงการ
• ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ จำนวน 1 โครงการ
• ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง จำนวน 4 โครงการ
• ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จำนวน 3 โครงการ
โดยให้ข้อเสนอแนะในโครงการฯ เพื่อปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ต่อไป

Share: