การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดตาก เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดตาก (พ.ศ. 2563 – 2564) (22 มีนาคม 2564)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดตาก เพื่อจัดทำแผน
ปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดตาก (พ.ศ. 2563 – 2564) ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานฯ นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน

Share: