การประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายนำโชค ศิลกุด สหกรณ์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ


Share: