การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2564 (12 มีนาคม 2564)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน
กลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2564 พร้อมคณะทำงานฯประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนักพัฒนาการเด็ก ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือรายครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
แยกตามประเภทเงินอุดหนุน ผลการพิจารณา ดังนี้ 1. พิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 51 ราย,
2. พิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 41 ราย

Share: