การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) (7 ม.ค. 64)

วันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 13:30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ฯ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากได้ดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในครั้งนี้จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอท่าสองยาง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ของทางราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: