การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตาก (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 (8 ม.ค. 64)

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตาก (ก.ช.ภ.จ.)
ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งได้พิจารณางบประมาณให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
รวมถึงการพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนอึล” ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: