การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 (19 ก.พ. 64)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แนวทางการดำเนินขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำปี 2564
และพิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 คน และเห็นชอบคุณสมบัติผู้เสนอชื่อประวัติและผลงาน อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2564 จำนวน 1 คน ในการจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 23 คน

Share: